เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2220
วันที่: 15 มีนาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (มูลนิธิฯ) ได้จัดตั้งโครงการให้ทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง จะดำเนินการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด สถานศึกษาที่พัฒนาเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งได้รับคัดเลือกว่าเป็นนักเรียนที่มีลักษณะเป็นผู้นำซึ่งมี คุณธรรม มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานประจักษ์เป็นเวลาไม่ต่ำว่า 3 ปี ให้ได้รับทุนเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายในการเรียนหนังสือ ค่าที่อยู่อาศัย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ตลอดระยะเวลาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี และทุนการศึกษานี้ มูลนิธิฯ มิได้ใช้งบประมาณของมูลนิธิฯ ที่ได้รับจาก สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด แต่ได้ระดมทุนจากภาคเอกชนที่ต้องการมีส่วนช่วยบ่มเพาะปลูกฝัง และสนับสนุน เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความประพฤติดี และช่วยเหลือส่วนรวม ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี           กรณีภาคเอกชนบริจาคให้มูลนิธิฯ ในโครงการดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินบริจาคเพื่อเป็น ทุนการศึกษาเป็นจำนวนสองเท่าหรือไม่ หากได้รับยกเว้นภาษี มูลนิธิฯ ต้องดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินในนามของมูลนิธิฯ หรือต้องดำเนินการอย่างไร
แนววินิจฉัย          การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนสองเท่า ของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฯ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 ต้องเป็นการจ่ายให้แก่ สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาองค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ ดังนี้
          1. สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำริ
          2. สถานศึกษาตามนโยบายที่จะระดมพลังเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพ
          3. สถานศึกษาที่รองรับพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการดังต่อไปนี้
          1. จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
          2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
          3. จัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สำหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
          ทั้งนี้ การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าว ผู้ได้รับยกเว้นต้องมีหลักฐานการบริจาคเป็นใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย สถานศึกษาที่ได้รับบริจาคเท่านั้น โดยระบุรายการบริจาคให้ชัดเจน เช่น บริจาคเพื่อสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา ให้เป็นส่วนกลางของสถานศึกษานั้น เป็นต้น
          กรณีตามข้อเท็จจริง การบริจาคให้กับมูลนิธิฯ ในโครงการดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นการบริจาค ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้บริจาคจึงไม่ได้รับ สิทธินำรายจ่ายดังกล่าวไปยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548
          อย่างไรก็ตาม การบริจาคให้กับมูลนิธิฯ ผู้บริจาคมีสิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ดังนี้
          1. กรณีบุคคลธรรมดา เฉพาะการบริจาคเป็นเงินให้แก่มูลนิธิฯ ผู้บริจาคมีสิทธินำเงินบริจาคไปหักลดหย่อน ในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าที่บริจาคแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือหลังจากหักลดหย่อนตามมาตรา 47(1)(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิฯ เข้าลักษณะเป็นรายจ่าย เพื่อการกุศลสาธารณะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธินำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38074

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020