เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./2398
วันที่: 21 มีนาคม 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอุปกรณ์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          สำนักงานฯ หารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอุปกรณ์ สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า สำนักงานฯ และ กรมการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศแคนาดาได้ตกลงจัดทำหนังสือความเข้าใจ ซึ่งมีสาระสำคัญคือ รัฐบาลแคนาดาโดยกรมการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศเสนอให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ การฝึกอบรมและการบริการต่าง ๆ แก่สำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้น 97,049,682 บาท (โดยประมาณ) สำนักงานฯ จึงหารือว่า การนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย          กรณีสำนักงานฯ นำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากประเทศแคนาดา สำนักงานฯ มีหน้าที่เสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มในฐานะผู้นำเข้าตามมาตรา 77/1 (11) และมาตรา 82 (2) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม หาก อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การนำเข้าดังกล่าว ย่อมได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38080

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020