เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9223
วันที่: 25 ตุลาคม 2556
เรื่อง: การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก แทนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3 มาตรา 82/5(6) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)ณ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
ข้อหารือ           นาย ก. ได้ขอให้กรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการอนุโลมใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก แทนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก เนื่องจากกรณีการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในใบกำกับภาษี ตามข้อ 4/1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 5) เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 นั้น สามารถดำเนินการแก้ไขโดยขีดฆ่า และลงลายมือชื่อกำกับได้ แต่ผู้รับใบกำกับภาษีอ้างว่า ไม่สามารถนำไปใช้เป็นภาษีซื้อได้ เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีที่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ซึ่งเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร จึงขอหารือว่าใบกำกับภาษีที่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ในส่วนของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผู้เสียภาษีจะสามารถนำไปขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรต่อไป หรือแก้ไขเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้อง (เลข 13 หลัก) พร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขหรือประทับตรายางเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับใบกำกับภาษีดังกล่าว มีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด จึงไม่เข้าลักษณะเป็นภาษี ซื้อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(10) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 76/38785

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020