เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9224
วันที่: 25 ตุลาคม 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ และอาหารสัตว์ประเภทวัตถุ ที่ผสมแล้วชนิดสารผสมล่วงหน้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ได้หารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ และอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิดสารผสมล่วงหน้า สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า บริษัทฯ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์แล้ว
          บริษัทฯ ขอหารือว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อมาจำหน่าย ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย           เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 รายการดังกล่าว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์แล้ว ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 รายการ จึงเข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ตามมาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 รายการดังกล่าว จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38782

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020