เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9222
วันที่: 25 ตุลาคม 2556
เรื่อง: การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ว. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับปีภาษี 2555 มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาย ว. และภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และได้ยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน ตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา จึงประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีดังกล่าว จากวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน เป็นวิธีการรวมยื่นตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำเงินได้พึงประเมินของภริยามารวมกับเงินได้พึงประเมินของนาย ว.
แนววินิจฉัย           กรณีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีจากวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกันตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร เป็นวิธีการรวมยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำเงินได้พึงประเมินของภริยามารวมกับเงินได้พึงประเมินของนาย ว. จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีดังกล่าว ทั้งสองจึงสามารถยื่นรายการและเสียภาษีเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์
เลขตู้: 76/38781

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020