เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล
         เดี่ยวไวโอลิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
          และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7097 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2547
22.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีกิจการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7150 วันที่ : 27 กรกฎาคม 2547
23.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7151 วันที่ : 27 กรกฎาคม 2547
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีรายได้จาก
         เงินลงทุนของโครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7181 วันที่ : 28 กรกฎาคม 2847
25.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7564 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2547
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล
         เดี่ยวไวโอลิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
          และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/643 วันที่ : 20 กรกฎาคม 2547
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเงินเพิ่ม
         ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษี กรณีวันสุดท้ายของกำหนดเวลา
         ในการชำระภาษีอากรที่ระบุในหนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากร
         ตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/643 วันที่ : 20 กรกฎาคม 2547
28.
เรื่อง : การหักกลบลบหนี้ภาษีอากรจากการตรวจสอบของ
         เจ้าพนักงานประเมิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.)/656 วันที่ : 21 กรกฎาคม 2547
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6483 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2547
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
         ระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ/6818 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020