เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอน
         อสังหาริมทรัพย์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6634 วันที่ : 14 กรกฎาคม 2547
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
         กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6793 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2547
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อน
         ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6793 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2547
14.
เรื่อง : การอายัดเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6982 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2547
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้
         สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการบริหารสินทรัพย์
         ด้อยคุณภาพ ราย บริษัทบริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7007 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2547
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทน
         การควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตและผลงานทางวิชาการ
         ให้แก่อาจารย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7008 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2547
17.
เรื่อง : ปัญหาการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7014 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2547
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
         กรณีการให้บริการที่กระทำในต่างประเทศ
         และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7015 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2547
19.
เรื่อง : ภาระภาษีจากการจัดงานกาลาดินเนอร์ เพื่อทูลเกล้าฯ
         ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7026 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2547
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการชดเชยผลขาดทุน
         กิจการวิเทศธนกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7095 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020