เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการซ่อมรถยนต์ที่อยู่ในระหว่างสัญญา
         รับประกันความเสียหาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9105 วันที่ : 17 กันยายน 2544
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีของดเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9136 วันที่ : 18 กันยายน 2544
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนักท่องเที่ยวซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9138 วันที่ : 18 กันยายน 2544
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากหุ้นปันผล (Stock Dividends)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9198 วันที่ : 19 กันยายน 2544
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9238 วันที่ : 20 กันยายน 2544
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.9254 วันที่ : 20 กันยายน 2544
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9324 วันที่ : 24 กันยายน 2544
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพระภิกษุสงฆ์ได้รับเงินเดือน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9414 วันที่ : 26 กันยายน 2544
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้สำหรับการส่งออกสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9416 วันที่ : 26 กันยายน 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020