เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าภาระท่าเรือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9954 วันที่ : 17 ตุลาคม 2544
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีส่วนลดราคาสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9955 วันที่ : 17 ตุลาคม 2544
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้ภาษีซื้ออันเกิดจากการให้บริการข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9956 วันที่ : 17 ตุลาคม 2544
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9959 วันที่ : 17 ตุลาคม 2544
25.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9960 วันที่ : 17 ตุลาคม 2544
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ให้แก่พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9964 วันที่ : 17 ตุลาคม 2544
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9966 วันที่ : 17 ตุลาคม 2544
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบอาชีพพยาบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9967 วันที่ : 17 ตุลาคม 2544
29.
เรื่อง : ขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10001 วันที่ : 18 ตุลาคม 2544
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./10003 วันที่ : 18 ตุลาคม 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020