เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9817 วันที่ : 11 ตุลาคม 2544
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการยกขนตู้สินค้าเปล่าจากรถลากกึ่งพ่วงลงสู่ลาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9818 วันที่ : 11 ตุลาคม 2544
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณหักภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9819 วันที่ : 11 ตุลาคม 2544
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของสถานที่บริการรับฝากตู้สินค้าของเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9847 วันที่ : 12 ตุลาคม 2544
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9848 วันที่ : 12 ตุลาคม 2544
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้น
         ในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9850 วันที่ : 12 ตุลาคม 2544
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสื่อการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9856 วันที่ : 12 ตุลาคม 2544
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสินค้าภายในหน่วยงานเดียวกัน โดยมีการออกใบกำกับภาษี
         ขายและนำภาษีซื้อไปใช้คำนวณภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./9857 วันที่ : 12 ตุลาคม 2544
19.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการให้เช่าซื้อยานพาหนะใช้แล้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9930 วันที่ : 16 ตุลาคม 2544
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9948 วันที่ : 17 ตุลาคม 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020