เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเป็นตัวแทนให้บริการขน
          ส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10005 วันที่ : 18 ตุลาคม 2544
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายของภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10092 วันที่ : 19 ตุลาคม 2544
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./10093 วันที่ : 19 ตุลาคม 2544
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้ของโรงพยาบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10135 วันที่ : 22 ตุลาคม 2544
35.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้าขาเข้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10137 วันที่ : 22 ตุลาคม 2544
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่านายหน้าที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./10138 วันที่ : 23 ตุลาคม 2544
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทต่างประเทศเข้ามาให้คำแนะนำและ
         ให้ความช่วยเหลือ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการสอนให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10198 วันที่ : 24 ตุลาคม 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020