เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
31.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.6127วันที่ : 26 กรกฎาคม 2543
32.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าขายทอดตลาดของตกค้างและสินค้า
         ที่กรมศุลกากรกักหรือยึด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.6191วันที่ : 27 กรกฎาคม 2543
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.6194วันที่ : 27 กรกฎาคม 2543
34.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีวันที่ในใบกำกับภาษีเขียนด้วยหมึก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.6195วันที่ : 27 กรกฎาคม 2543
35.
เรื่อง : ภาษีกรณีโอนสิทธิค่าบริการสาธารณูปโภค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.6256วันที่ : 28 กรกฎาคม 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020