เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ของสมาคมขนส่งทางอากาศ
         ระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5851วันที่ : 19 กรกฎาคม 2543
12.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้บุตรชอบด้วยกฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5852วันที่ : 19 กรกฎาคม 2543
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากสินทรัพย์สำรองของกิจการวิเทศ
         ธนกิจของธนาคารพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5934วันที่ : 20 กรกฎาคม 2543
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีให้บริการขนส่งสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5935วันที่ : 20 กรกฎาคม 2543
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้จากการประมูลพันธบัตรรัฐบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6126วันที่ : 26 กรกฎาคม 2543
16.
เรื่อง : อนุมัติแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6196วันที่ : 27 กรกฎาคม 2543
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6197วันที่ : 27 กรกฎาคม 2543
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6198วันที่ : 27 กรกฎาคม 2543
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการดำเนินกิจการที่เข้าลักษณะเป็น
         กิจการร่วมค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6199วันที่ : 27 กรกฎาคม 2543
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าออกแบบโลโก้ ระบบป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้กับบริษัท
         ในประเทศสิงคโปร์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6251วันที่ : 28 กรกฎาคม 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020