เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6257วันที่ : 28 กรกฎาคม 2542
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีวิธีรับรู้รายได้และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
         เงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6260วันที่ : 28 กรกฎาคม 2543
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/1147วันที่ : 14 กรกฎาคม 2543
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
         จากการนำผลกำไรสะสมมาชดเชยผลขาดทุนสะสม
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/1168วันที่ : 25 กรกฎาคม 2543
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/1198วันที่ : 27 กรกฎาคม 2543
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำผลขาดทุนไปหักออกจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
         การลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/1178วันที่ : 25 กรกฎาคม 2543
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีส่วนลดพิเศษทางการค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ.1095วันที่ : 4 กรกฎาคม 2543
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินค่าบริการฝากทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/1122วันที่ : 7 กรกฎาคม 2543
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการผลิตอาวุธขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5835วันที่ : 14 กรกฎาคม 2543
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย กรณี
         การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5933วันที่ : 20 กรกฎาคม 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020