เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรถยนต์นั่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1033วันที่ : 18 กันยายน 2543
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1100วันที่ : 29 กันยายน 2543
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1101วันที่ : 29 กันยายน 2543
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าบริการซ่อมและค่าวัสดุ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1102วันที่ : 29 กันยายน 2543
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
         ขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1112 วันที่ : 29 กันยายน 2543
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.04)/1486 วันที่ : 25 กันยายน 2543
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักและนำส่งภาษี ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1454วันที่ : 15 กันยายน 2543
28.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.14วันที่ : 1 กันยายน 2543
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการโรงสีข้าว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.332วันที่ : 11 กันยายน 2543
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกหนังสือรับรองโครงการเงินกู้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.333 วันที่ : 11 กันยายน 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020