เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
41.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ OREGO-STIM
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.594วันที่ : 18 กันยายน 2543
42.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้าเครื่องจักร สำหรับกิจการที่
         ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.660วันที่ : 19 กันยายน 2543
43.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.702วันที่ : 20 กันยายน 2543
44.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าพืชผลทางการเกษตร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.703วันที่ : 20 กันยายน 2543
45.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสำนักงานปฏิรูปการศึกษาจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
         40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0911/ก.20วันที่ : 1 กันยายน 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020