เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
11.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีโอนสิทธิการเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.586วันที่ : 18 กันยายน 2543
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท
         ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.587วันที่ : 18 กันยายน 2543
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเขียนหนังสือหรือบทความ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.591วันที่ : 18 กันยายน 2543
14.
เรื่อง : การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.592วันที่ : 18 กันยายน 2543
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าระวางที่เรียกเก็บในประเทศ สำหรับการขนของจากต่างประเทศ
         เข้ามาในประเทศไทยของผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.593วันที่ : 18 กันยายน 2543
16.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการใช้เกณฑ์เงินสดในการคำนวณรายรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.595วันที่ : 18 กันยายน 2543
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีการค้า ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการ
         จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมสำหรับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.704วันที่ : 20 กันยายน 2543
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีแนวทางปฏิบัติในการชำระภาษีอากรของสำนักงานผู้แทน
         นิติบุคคลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.705วันที่ : 20 กันยายน 2543
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกองทุนหมุนเวียนของส่วนราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.749วันที่ : 12 กันยายน 2543
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1004 วันที่ : 27 กันยายน 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020