เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
31.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.334วันที่ : 11 กันยายน 2543
32.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินทดรองจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.338วันที่ : 11 กันยายน 2543
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.350วันที่ : 12 กันยายน 2543
34.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการส่งออกชายแดน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.375วันที่ : 12 กันยายน 2543
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกน้ำตาลไปจำหน่ายต่างประเทศทดแทนกันของบริษัทในเครือฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.407วันที่ : 13 กันยายน 2543
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างสีข้าว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.453 วันที่ : 14 กันยายน 2543
37.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกน้ำมัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.516วันที่ : 15 กันยายน 2543
38.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.585วันที่ : 18 กันยายน 2543
39.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีของโรงงานน้ำตาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.588วันที่ : 18 กันยายน 2543
40.
เรื่อง : การอายัดเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.590วันที่ : 18 กันยายน 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020