เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการจ้างแรงงานที่ทำในประเทศไทยโดยชาวต่างชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4150 วันที่ : 20 เมษายน 2550
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4151 วันที่ : 20 เมษายน 2550
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการบริจาคทรัพย์สินที่ได้รับคืนจากการให้เช่า ให้แก่บุคคลอื่น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4184 วันที่ : 20 เมษายน 2550
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีประกอบกิจการบ้านเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4245 วันที่ : 24 เมษายน 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าบริการให้คำปรึกษาในกิจการโทรคมนาคม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4247 วันที่ : 24 เมษายน 2550
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายหนังสือคู่มือพร้อมแผ่นโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4249 วันที่ : 24 เมษายน 2550
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำเอกสารการชำระหนี้ผ่านธนาคารมาลงเป็นรายจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4259 วันที่ : 24 เมษายน 2550
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้สวัสดิการกู้ยืมเงินแก่พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4260 วันที่ : 24 เมษายน 2550
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีประโยชน์จากการให้เช่าที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4273 วันที่ : 24 เมษายน 2550
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการประทับตราบริษัทในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4319 วันที่ : 25 เมษายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020