เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/727 วันที่ : 28 มกราคม 2548
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผู้ทำการแทนของบริษัทต่างประเทศตามมาตรา 76 ทวิ
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/770 วันที่ : 28 มกราคม 2548
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่านายหน้า
         จากการให้บริการจัดผู้เชี่ยวชาญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.03)/111 วันที่ : 31 มกราคม 2548
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินดอกเบี้ยของค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยของเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./500วันที่ : 20 มกราคม 2548
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./513 วันที่ : 20 มกราคม 2548
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศแต่ได้มีการส่งมอบสินค้าในประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.609 วันที่ : 25 มกราคม 2548
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./610 วันที่ : 25 มกราคม 2548

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020