เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 :2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อหุ้นของพนักงานตามข้อตกลงพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9246วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2548
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการตั้งตัวแทนออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9257วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2548
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินค่าสวัสดิการของพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9276วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2548
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดรายการแสดงทางโทรทัศน์ (LICENSE FEE)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9341วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2548
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการซื้อหุ้นทุนคืนของบริษัทมหาชนจำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9342วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2548
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำทรัพย์สินส่วนตัวมา ลงทุนและการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ ราย บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9344วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2548
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าติดตั้งและซ่อมแซมอาวุธสงครามไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9346วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2548
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9437วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2548
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันสิทธิการเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9463วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2548
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9482วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2548

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020