เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ ผู้ประกอบการในต่างประเทศ สำหรับการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9628 วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2548
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าทนายความและค่าที่ปรึกษากฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9688วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2548
23.
เรื่อง : การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9689วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2548
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเรียกเก็บเงินเพิ่มภาษีอากรค้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9711วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2548
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการหักกลบลบหนี้เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9712วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2548
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการควบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9960วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2548
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเลิกจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10024วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2548
28.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการยกเว้นการออกใบรับตามมาตรา 105(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10025วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2548
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10027วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2548
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ก. พ.ศ. 2545
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10047วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2548

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020