เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค. 0706/6925 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2550
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์แก่พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6969 วันที่ : 13 กรกฎาคม 2550
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6971 วันที่ : 13 กรกฎาคม 2550
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6999 วันที่ : 13 กรกฎาคม 2550
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./7189 วันที่ : 17 กรกฎาคม 2550
36.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการออกข้อสอบ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7234 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2550
37.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายเครื่องจักรเก่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./7235 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2550
38.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7450 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2550
39.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายจากการให้เช่ารถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7453 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2550
40.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินให้แก่เจ้าของที่ดินที่สละสิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7454 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020