เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินกำไรสะสม
เลขที่หนังสือ : กค. 0706/6804 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2550
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดสรรเงินผลประโยชน์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6813 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2550
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6854 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2550
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนและการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6856 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2550
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6881 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2550
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6882 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2550
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบำเหน็จดำรงชีพของพนักงานธนาคาร อ.
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6869 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2550
28.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6921 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2550
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้ค่าขนส่งเรือเดินทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6922 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2550
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการรับทำบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6923 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020