เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการให้บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค. 0706/6506 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2550
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าน้ำยาชุดทดสอบเพื่อใช้ในการตรวจโรคสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6509 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2550
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการร่วมกันปฏิบัติการแบบพันธมิตรของบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) (RRC)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6533 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2550
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกรรมสิทธิ์เครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6563 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6584 วันที่ : 5 กรกฎาคม 2550
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนิติบุคคลให้การรักษาพยาบาลคนไข้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6586 วันที่ : 5 กรกฎาคม 2550
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคารถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6627 วันที่ : 6 กรกฎาคม 2550
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6629 วันที่ : 6 กรกฎาคม 2550
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้เช่าอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6801 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2550
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการบริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6803 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020