เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและฐานภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./400 วันที่ : 5 มีนาคม 2551
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ้างก่อสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.469 วันที่ : 7 มีนาคม 2551
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./556 วันที่ : 10 มีนาคม 2551
14.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีธุรกรรมการซื้อขายแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปพลาสติก

เลขที่หนังสือ : กค 0702/561 วันที่ : 11 มีนาคม 2551
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/587 วันที่ : 11 มีนาคม 2551
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายในการตกแต่งโชว์รูม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./614 วันที่ : 11 มีนาคม 2551
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของสถานพยาบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./616 วันที่ : 11 มีนาคม 2551
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคิดดอกเบี้ยตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/619 วันที่ : 12 มีนาคม 2551
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการบันทึกบัญชีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./620 วันที่ : 12 มีนาคม 2551
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียน ประเภทกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./623 วันที่ : 12 มีนาคม 2551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020