เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5
41.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผู้เช่าออกค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/843 วันที่ : 18 มีนาคม 2551
42.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณรายจ่ายกรณีการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/844 วันที่ : 18 มีนาคม 2551
43.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเลิกประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/845 วันที่ : 13 มีนาคม 2551
44.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีฐานภาษีและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขที่หนังสือ : กค 0702/906 วันที่ : 20 มีนาคม 2551
45.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./910 วันที่ : 21 มีนาคม 2551
46.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้าตามมาตรา 77/1(14)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./911 วันที่ : 20 มีนาคม 2551
47.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/930 วันที่ : 21 มีนาคม 2551
48.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้สำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/932 วันที่ : 21 มีนาคม 2551
49.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/993 วันที่ : 24 มีนาคม 2551
50.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอากรแสตมป์ กรณีขอคืนภาษีจากการซื้อบ้านใหม่ขายบ้านเก่า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/997 วันที่ : 24 มีนาคม 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020