เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/691 วันที่ : 13 มีนาคม 2551
32.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำและส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./724 วันที่ : 14 มีนาคม 2551
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่ารถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/755 วันที่ : 13 มีนาคม 2551
34.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./757 วันที่ : 14 มีนาคม 2551
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค0702/พ./781 วันที่ : 17 มีนาคม 2551
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./782 วันที่ : 17 มีนาคม 2551
37.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายแร่โดโลไมต์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./831 วันที่ : 18 มีนาคม 2551
38.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./832 วันที่ : 18 มีนาคม 2551
39.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับเงินสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/833 วันที่ : 18 มีนาคม 2551
40.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าบริหารการจัดการไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/842 วันที่ : 18 มีนาคม 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020