เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินชดเชยและเงินค่าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1471 วันที่ : 10 เมษายน 2551
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1472 วันที่ : 10 เมษายน 2551
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายจากตราสารแสดงสิทธิในหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1536 วันที่ : 11 เมษายน 2551
14.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ้างแรงงานต่างด้าว

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1621 วันที่ : 18 เมษายน 2551
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าบริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1622 วันที่ : 18 เมษายน 2551
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1624 วันที่ : 18 เมษายน 2551
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับการยกหนี้ค่าวัตถุดิบจากเจ้าหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1625 วันที่ : 18 เมษายน
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีธนาคารออมสินเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1666 วันที่ : 18 เมษายน 2551
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1687 วันที่ : 21 เมษายน 2551
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของครูสัญชาติอเมริกันที่เข้ามาสอนหนังสือในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1819 วันที่ : 23 เมษายน 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020