เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1822 วันที่ : 23 เมษายน 2551
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1826 วันที่ : 23 เมษายน 2551
23.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1827 วันที่ : 23 เมษายน 2551
24.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1889 วันที่ : 25 เมษายน 2551
25.
เรื่อง : พรบ.ส่งเสริมการลงทุน มาตรา 3 วรรคหนึ่ง และมาตรา 35(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1893 วันที่ : 25 เมษายน 2551
26.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1894 วันที่ : 25 เมษายน 2551
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกำหนดระยะเวลาได้รับสิทธิประโยชน์ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1897 วันที่ : 25 เมษายน 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020