เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4669
วันที่: 8 มิถุนายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 มาตรา 40(1) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          สำนักงานฯ ได้หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษา โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า สำนักงานฯ เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีความประสงค์จะรับนาย ช. และนาย ศ. ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงาน ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่เนื่องจากบุคคลทั้งสองราย ได้รับอนุมัติจาก สวทช. ให้ลาไปศึกษาตามระเบียบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) โดยในระหว่างที่ได้รับอนุมัติ ให้ลาไปศึกษา ได้รับเงินเดือนในอัตราร้อยละ 75 ของเงินเดือนที่มีสิทธิได้รับจาก สวทช. ซึ่งหากต้องการลาออกจาก สวทช. เพื่อมาปฏิบัติงานกับ สำนักงานฯ แล้วจะต้องชดใช้เงินเดือนที่ได้รับในระหว่างลาศึกษาและเบี้ยปรับอีกจำนวน 1 เท่า แทนการปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาสองเท่าของวันลาตามระเบียบ สวทช.ฯ ซึ่งคิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้กรณี นายชัยชนะฯ จำนวน 1,821,960.00 บาท และกรณีนาย ศ. จำนวน 2,953,716.38 บาท ทั้งนี้ โดยได้รับแจ้งจาก สวทช. ว่า หาก สำนักงานฯ มีความประสงค์จะรับบุคคลทั้งสองรายเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานฯ ต้องชดใช้เงินทุน จำนวนดังกล่าวให้แก่ สวทช. แทนบุคคลทั้งสองรายจนครบจำนวนในวันที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่ สำนักงานฯ ได้
          สำนักงานฯ จึงหารือว่า การที่สำนักงานฯ ชำระเงินชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับตามสัญญาศึกษาให้แก่ สวทช. แทนบุคคลทั้งสองราย โดยให้บุคคลทั้งสองรายชดใช้เงินดังกล่าวให้แก่ สำนักงานฯ ด้วยการปฏิบัติงานชดใช้ตามระยะ เวลาที่ สำนักงานฯ กำหนด ถือว่าเป็นกรณีที่บุคคลทั้งสองรายได้รับเงินได้ซึ่งต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือไม่ และหากถือเป็นเงินได้ที่บุคคลทั้งสองรายได้รับแล้ว สำนักงานฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย          กรณีตามข้อเท็จจริง นาย ช. และนาย ศ. ซึ่งเป็นพนักงานของ สวทช. ได้รับทุนการศึกษาจาก สวทช. ให้ลาไปศึกษา ตามระเบียบ สวทช.ฯ โดยบุคคลทั้งสองได้สำเร็จการศึกษาแล้ว และมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงานที่ สำนักงานฯ ใน ระหว่างที่ชดใช้ทุนการศึกษา และ สำนักงานฯ ตกลงจะชดใช้ทุนการศึกษา เงินเดือน และเบี้ยปรับที่ สวทช. จ่ายให้แทน ถือว่า นาย ช. และนาย ศ. ได้รับประโยชน์จากการชำระหนี้แทนของ สำนักงานฯ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 39 และมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยสำนักงานฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย นาย ช. และ นาย ศ. ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38151

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020