เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4804
วันที่: 13 มิถุนายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
ข้อกฎหมาย: เงินได้จากการตกเบิก
ข้อหารือ          นาย ก. ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 มกราคม 2553 ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ครั้งแรก ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2553 นาย ก. ซึ่งดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จึงได้ส่งผลงานและได้รับอนุมัติจาก คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมสรรพากร (อ.ก.พ.กรมสรรพากร) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ 793/2554 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) ตกเบิกย้อนหลังในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป และจ่าย พ.ต.ก. ให้ในเดือนมกราคม 2555 จำนวน 101,322.58 บาท มีผลทำให้ต้องนำเงินที่ได้รับมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีที่รับเงิน ซึ่งเป็นภาระของผู้มีเงินได้ ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระภาษีและเพื่อความเป็นธรรม จึงขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดง รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2553 - 2554 โดยให้นำ พ.ต.ก. สำหรับปีภาษี 2553 - 2554 ที่ได้รับในปี 2555 ไปคำนวณเสียภาษีสำหรับปี 2553 - 2554 และของดหรือลดเงินเพิ่มลงคงเสียในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
แนววินิจฉัย          พ.ต.ก. ที่ นาย ก. มีสิทธิได้รับตั้งแต่ปี 2553 - 2554 แต่นาย ก. ได้รับในปี 2555 เนื่องจากต้องรอการพิจารณา อนุมัติให้ได้รับ พ.ต.ก. จาก อ.ก.พ.กรมสรรพากร และรอการอนุมัติเบิกจ่ายนั้น พ.ต.ก. ดังกล่าวให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ของปีภาษี 2553 - 2554 ซึ่งนาย ก. ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2553 - 2554 และถือเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวล รัษฎากร จึงอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2553 - 2554 ของนาย ก. ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือตอบนี้ ซึ่งมีผลทำให้นาย ก. ไม่ต้องรับผิดเสียค่าปรับอาญา กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับการลดเงินเพิ่มลงคงเสีย ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38155

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020