เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4544
วันที่: 5 มิถุนายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ตามคำพิพากษา จากการเพิกถอนการให้ เนื่องจากประพฤติเนรคุณ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50(5)(ข) และมาตรา 48(4) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. นางสาว ส. ได้ที่ดินมาโดยรับการให้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2539 และยกที่ดินให้นางสาว ธ. (บุตร) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546
          2. ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนการให้ที่ดิน ระหว่างนางสาว ส. กับ นางสาว ธ. โดยให้เพิกถอนการให้ที่ดินแปลงดังกล่าว และนางสาว ส. ได้มาจดทะเบียนถอนคืนการให้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551
          3. นางสาว ส. ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 สำนักงานที่ดินฯ มีปัญหาทางปฏิบัติในการเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงขอหารือว่า
           3.1 การขายที่ดินซึ่งได้มาจากการจดทะเบียนถอนคืนการให้ดังกล่าว ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่น
          3.2 ระยะเวลาการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เริ่มนับแต่เมื่อใด
แนววินิจฉัย          1. กรณีนางสาว ส. ได้ขายที่ดินซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับกลับคืนมาจากการเพิกถอนการให้ ตามคำพิพากษาของศาล เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่น ที่ไม่ใช่ได้มาโดยทางมรดก หรือได้รับจากการให้โดยเสน่หา ต้องคำนวณหัก
          2. กรณีนางสาว ส. ได้ที่ดินมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2539 และได้ยกให้นางสาว ธ. ซึ่งเป็นบุตร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 การครอบครองที่ดินของนางสาว ส. จึงสิ้นสุดลง ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาให้ถอนคืนการให้ และนางสาว ส. ได้จดทะเบียนถอนคืนการให้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 กรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงตกมาเป็นของนางสาว ส. อีกครั้ง ระยะเวลาการครอบครอง จึงเริ่มตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์จนถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์ ตามมาตรา 48(4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38148

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020