เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4545
วันที่: 5 มิถุนายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทในเครือเดียวกัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437)
ข้อหารือ          บริษัทฯ หารือ การเป็นผู้จัดฝึกอบรมแก่บริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทฯ เป็นตัวกลางในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยเชิญวิทยากรภายนอก รวมทั้งคณาจารย์ต่างๆ มาให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในกลุ่ม มีพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม อบรมแต่ละหลักสูตร ครั้งละ 25 คน หรือ 50 คน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ข้อ 17 ที่สามารถตั้งโรงเรียนสอนดนตรีทุกชนิด ทุกประเภท และตั้งโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพื่อทำการสอนทุกสาขา และทุกระดับชั้น บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
          1. การที่บริษัทฯ ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทในกลุ่มดังกล่าว เป็นไปตามข้อ 5(2) ของประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 หรือไม่
          2. บริษัทในกลุ่มที่ส่งพนักงานของตนเข้ารับการฝึกอบรมกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย บริษัทใน กลุ่มมีสิทธินำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปยกเว้นภาษีเงินได้ ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. กรณีบริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทฯ เป็นตัวกลางในการจัดฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริษัทฯ จึงเข้าลักษณะ เป็นสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีฐานะเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับดังกล่าว
          2. การให้บริการฝึกอบรมดังกล่าว หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 5(2) ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 บริษัทในกลุ่มที่ได้ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับบริษัทฯ มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี เงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 ประกอบประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 75/38147

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020