เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3516
วันที่: 8 พฤษภาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนบุตรที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. ใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตร และหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาของบุตรสามคน โดยนาย ก. ได้จดทะเบียน รับรองบุตรจำนวนสามคนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554ภายหลังจากที่นาย ก. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2553 แล้ว แต่เนื่องจากการจดทะเบียนรับรองบุตรดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขมาตรา 1557 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 การเป็นบุตรชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา 1547 จึงให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด แต่ไม่อาจนำมาอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอก ผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร สท. จึงหารือว่า นาย ก. จะหักลดหย่อนบุตรดังกล่าวได้ตั้งแต่ปีภาษีใด
แนววินิจฉัย          ตามมาตรา 1557 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2551 บัญญัติว่า "การเป็นบุตรชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา 1547 ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด แต่ทั้งนี้จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการ โดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่ ... บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร ... ไม่ได้" กรณีที่นาย ก. ได้จดทะเบียน รับรองบุตรเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 หลังจากที่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2553 และขอคืนภาษีไว้โดยใช้สิทธิหัก ลดหย่อนบุตร และหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาของบุตรทั้งสามคนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จากผลของมาตรา 1557 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว นาย ก. มีสิทธิหักลดหย่อนบุตรตามมาตรา 47 (1) (ค) แห่งประมวลรัษฎากรตั้งแต่ปีที่บุตรเกิดเป็นต้นไป แต่การใช้สิทธิดังกล่าว ต้องไม่เป็นเหตุเสื่อมสิทธิของกรมสรรพากร ซึ่งเป็น บุคคลภายนอกที่ได้เรียกเก็บภาษีหรืออนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้คืนภาษีไปแล้ว ดังนั้น นาย ก. ซึ่งได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2553 และขอคืนภาษีไว้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งกรมสรรพากรยังไม่ได้อนุมัติให้คืนภาษีให้แก่นาย ก. กรมสรรพากร จึงยังมิได้เริ่มกระทำการใดในอันที่จะใช้สิทธิความเป็นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตอ้างเหตุแห่งการเสื่อมสิทธิในกรณี ดังกล่าวได้ นาย ก. จึงใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตร และหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาของบุตรสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปี ภาษี 2553 ได้
เลขตู้: 75/38126

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020