เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3526
วันที่: 8 พฤษภาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 มกราคม 2553 ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์2553 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ครั้งแรก ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2553ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งนิติกร ชำนาญการส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จึงได้ส่งผลงานและได้รับอนุมัติจาก คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมสรรพากร(อ.ก.พ.กรมสรรพากร) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ 793/2554 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2554เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) ตกเบิกย้อนหลังในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป และจ่าย พ.ต.ก. ให้ในเดือน มกราคม 2555 จำนวน 101,903.23 บาท มีผลทำให้ต้องนำเงินที่ได้รับมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี ที่รับเงิน ซึ่งเป็นภาระของผู้มีเงินได้ ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระภาษีและเพื่อความเป็นธรรม จึงขอขยายเวลาการยื่นแบบ แสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2553 - 2554 โดยให้นำ พ.ต.ก. สำหรับปีภาษี 2553 - 2554 ที่ได้รับในปี 2555 ไปคำนวณเสียภาษีสำหรับปี 2553 - 2554 และของดหรือลดเงินเพิ่มลงคงเสียในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
แนววินิจฉัย          พ.ต.ก. ที่นาย ก. มีสิทธิได้รับตั้งแต่ปี 2553 - 2554 แต่ท่านได้รับในปี 2555 เนื่องจากต้องรอการพิจารณาอนุมัติ ให้ได้รับ พ.ต.ก. จาก อ.ก.พ.กรมสรรพากร และรอการอนุมัติเบิกจ่ายนั้น พ.ต.ก. ดังกล่าวให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของปี ภาษี 2553 - 2554 ซึ่งท่านต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2553 - 2554 และถือเป็น กรณีมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร จึงอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2553 - 2554 ของท่านออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งมีผลทำให้ท่านได้รับการลดเงินเพิ่มลงคงเสียในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38129

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020