เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./3519
วันที่: 8 พฤษภาคม 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีของดเงินเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฎฐ วรรคหนึ่ง มาตรา 27 มาตรา 77/2 มาตรา 78 มาตรา 78/1 มาตรา 82 มาตรา 85/1(1) มาตรา 89(1) และมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. นาย ว. ประกอบกิจการขายวัสดุการแพทย์กับหน่วยงานราชการ ซึ่งมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาท ในเดือน ภาษีธันวาคม 2552 แต่นาย ว. มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 85/1(1) แห่งประมวล รัษฎากร จึงต้องรับผิดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 มาตรา 78 หรือมาตรา 78/1 และมาตรา 82 แห่งประมวล รัษฎากร สำหรับเดือนภาษีธันวาคม 2552 - กรกฎาคม 2554 ต่อมานาย ว. ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.73.1 เป็นเงินภาษีรวมจำนวน 227,003.09 บาท เงินเพิ่มตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร รวม จำนวน 41,143.62 บาท (คำนวณถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2554) รวมเงินภาษีพร้อมเงินเพิ่มเป็นจำนวน 268,137.00 บาท สำหรับเบี้ยปรับตามมาตรา 89(1) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น           2. นาย ว. ได้ดำเนินการชำระภาษีอากรตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขา จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 268,137.00 บาท ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาการคำนวณเงินเพิ่ม ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร มีผลทำให้เกิดหนี้ภาษีอากรค้างในส่วนของเงินเพิ่มภาษีอากรที่คำนวณต่อจากวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ถึง 15 มกราคม 2555 รวมเป็นเงิน 10,128.55 บาท ซึ่งนาย ว. ยังไม่ได้ชำระ โดยให้เหตุผลว่า ประสบ ปัญหาอุทกภัยในเขตอำเภอเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ อีกทั้ง สำนักงานก็ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 จึงไม่สามารถชำระภาษีอากรได้ทันในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ประกอบกับนาย ว. เข้าใจว่า กรมสรรพากรขยายเวลา การชำระภาษีสำหรับผู้ประสบภัยไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
แนววินิจฉัย          เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดในประมวลรัษฎากรที่ให้อำนาจงดเงินเพิ่มในกรณีข้างต้นไว้ ประกอบกับกำหนดเวลา การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินดังกล่าว มิใช่เป็นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจ้งรายการต่างๆ กำหนดเวลาการอุทธรณ์ หรือกำหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง ที่จะสามารถขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีก กรณีนาย ว. ได้ดำเนินการชำระภาษีอากรตามหนังสือ แจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.73.1) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ซึ่งเกินกำหนดเวลาที่ได้คำนวณเงินเพิ่ม ไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน นาย ว. จึงต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษี ที่ต้องเสียหรือนำส่งตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38133

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020