เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2913
วันที่: 10 เมษายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานที่จะครบวาระเกษียณอายุดูงานที่ต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 37 มาตรา 48(1) มาตรา 50(1) และมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ มีการจัดโครงการดูงานต่างประเทศให้กับพนักงานที่จะครบวาระเกษียณอายุ และ พนักงานที่เกษียณอายุตามแผนพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน จึงขอทราบว่าพนักงานมีภาระภาษีอย่างไร
แนววินิจฉัย          1. กรณีพนักงานที่ยังไม่เกษียณอายุเดินทางไปดูงานต่างประเทศ หากพิสูจน์ได้ว่าการจัดโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ โดยตรง ถือว่าไม่เข้าลักษณะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน จึงไม่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น พนักงานดังกล่าว จึงไม่ต้องนำไปคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 50 (1) และมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
          2. กรณีพนักงานที่เกษียณอายุเดินทางไปดูงานต่างประเทศตามโครงการฯ ดังกล่าว มิได้เป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ โดยตรง จึงเข้าลักษณะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่พนักงานที่เกษียณอายุได้รับเนื่องจาก การจ้างแรงงานซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 39 และมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น พนักงานดังกล่าวจะต้องนำไปคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และ บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 50 (1) และมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38108

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020