เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2989
วันที่: 12 เมษายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรับเงินจากการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย การบริหารทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยไม่แสวงหากำไร ซึ่งในการบริการวิจัยและการบริการทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยฯ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้กระทำบนพื้นฐานของความช่วยเหลือและแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติ ในการดำเนินการวิจัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ มี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากทุกครั้งก่อนที่ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าดำเนินการให้กับมหาวิทยาลัยฯ ผู้ว่าจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 หรือร้อยละ 3.0 โดยแจ้งว่า เงินที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับดังกล่าวเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน จึงขอหารือว่า มหาวิทยาลัยฯ เป็นนิติบุคคลตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฯไม่เข้าลักษณะเป็น "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามความในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรอันจะอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้จ่ายเงินได้จึงไม่มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายเงินได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย          มหาวิทยาลัยฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไม่เข้า ลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากร เมื่อมีผู้จ่ายเงินค่าบริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา จึงไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้: 75/38114

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020