เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3183
วันที่: 23 เมษายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของนักแสดงสาธารณะ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          คณะบุคคล ประกอบด้วย นาง ก. และนาง ข. มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการเป็นนักแสดงสาธารณะ คณะบุคคลฯ ได้รับงานจากบริษัทสร้างภาพยนตร์แห่งหนึ่งให้แสดงภาพยนตร์โดยแสดงเป็นคณะ มิได้มีการว่าจ้าง เป็นรายบุคคล คณะบุคคลฯ ได้นำเงินได้พึงประเมินหรือค่าตอบแทนจากการประกอบอาชีพนักแสดงสาธารณะดังกล่าว มารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2552
          1. คณะบุคคลฯ สามารถประกอบการเป็นนักแสดงสาธารณะได้หรือไม่
          2. เงินได้ของนักแสดงสาธารณะของคณะบุคคลฯ จะต้องนำมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนาม ของคณะบุคคลฯ ในปีภาษี 2552 หรือไม่
แนววินิจฉัย          หาก นาง ก. และนาง ข. ไม่อาจพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งว่า การรับจ้างแสดงภาพยนตร์ของทั้ง 2 คน เป็นการแสดง ร่วมกัน ในลักษณะทำนองเดียวกันกับวงดนตรีหรือทีมนักกีฬา นาง ก. และนาง ข. มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ที่ได้รับจาก การแสดงในส่วนของตนมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของตัวเอง ตามมาตรา 56 แห่งประมวล รัษฎากร
เลขตู้: 75/38123

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020