เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3194
วันที่: 23 เมษายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าชดเชยตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
ข้อกฎหมาย: มาตรา 67 มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ข้อหารือ          บรรษัท ก. จะต้องเลิกดำเนินกิจการและยุบเลิกเมื่อสิ้นปีที่สิบ ต้องชำระบัญชีให้แล้วเสร็จในเวลาไม่ช้ากว่าปี ที่สิบสองนับแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับตามมาตรา 95 แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ใช้บังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 โดยคณะกรรมการชำระบัญชีของ บรรษัท ก. จึงได้จ้างพนักงานบางส่วนที่ บรรษัท ก. ได้เลิกจ้างไปแล้ว มาช่วยงานชำระบัญชีให้แล้วเสร็จในเวลาไม่ช้ากว่าปีที่สิบสอง บรรษัท ก. จึงขอทราบว่า เงินชดเชยที่พนักงานได้รับ เนื่องจากองค์กรยุบเลิกได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 217 (พ.ศ. 2542) ออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีบรรษัท ก. จะต้องเลิกจ้างพนักงานของ บรรษัท ก. เงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองแรงงาน ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกิน ค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้าย แต่ไม่เกินสามแสนบาท ทั้งนี้ ตามข้อ 2(51) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
เลขตู้: 75/38125

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020