เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1796
วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกจากงานก่อนการเกษียณอายุ
ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2509)ฯ
ข้อหารือ          นาย ก. ได้เข้าทำงานกับธนาคารฯ ตั้งแต่ปี 2516 นาย ก. อายุ 58 ปี ขอเกษียนอายุก่อนกำหนดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีอายุการทำงาน 37 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมามากกว่า 15 ปี เมื่อเข้าทำงานกับธนาคารฯ มีระเบียบข้อบังคับการทำงานกำหนดการเกษียณอายุสำหรับพนักงานชาย เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมาเมื่อปี 2531 สหภาพแรงงานธนาคารฯ ได้แจ้งข้อเรียกร้องและมีคำชี้ขาดจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน ข้อ 4 ว่า "ธนาคารตกลงให้พนักงานสมัครใจขอเกษียณอายุได้ก่อนกำหนด 5 ปี โดยได้รับสิทธิทุกประการ เท่ากับพนักงานที่เกษียณอายุตามปกติ" ท่านจึงขอทราบว่า กรณีดังกล่าว ท่านจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม ข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ประกอบกับข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ สำหรับลูกจ้างออกจากงาน เพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีที่ธนาคารฯ มีสัญญาจ้างหรือข้อตกลงให้พนักงานทุกคนเกษียณ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต่อมาได้ออก ระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้พนักงานทุกคนเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรืออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หาก เป็นการเกษียณอายุ ตามข้อบังคับของกองทุนฯ โดยการเกษียณอายุตามข้อบังคับลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ลูกจ้างจะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 2(36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126(พ.ศ. 2509) ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 277 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 ประกอบกับ ข้อ 3(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553
เลขตู้: 75/38052

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020