เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1606
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีถูกเรียกคืนเบี้ยหวัด บำนาญ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          กรณีถูกเรียกคืนเบี้ยหวัด บำนาญ โดยมีการนำเบี้ยหวัด บำนาญที่ถูกเรียกคืนดังกล่าว ไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกินกว่าที่ควรจะเสีย
แนววินิจฉัย          กรณีมีเงินได้จากเบี้ยหวัด บำนาญ โดยนำเงินได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแล้ว แต่ต่อมาทางหน่วยงานราชการได้เรียกเงินได้ดังกล่าวคืน ซึ่งเงินได้ที่ถูกเรียกคืนดังกล่าว ผู้ที่ถูกเรียกคืน ไม่มีหน้าที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้ต้องเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย จึงมีสิทธิยื่น คำร้องขอคืนภาษีที่เสียเกินไปได้ภายในกำหนดเวลา 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมาย กำหนด ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:75/38039

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020