เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/10181
วันที่: 19พฤศจิกายน 2556
เรื่อง: การขอผ่อนปรนเกี่ยวกับการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก แทนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ข้อหารือ           หารือเกี่ยวกับการขอผ่อนปรนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก แทนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ในการจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชีอื่น ๆ ของกิจการที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ บริษัทฯ จึงขอผ่อนปรนให้ ยังคงใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ในการจัดทำเอกสารที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
แนววินิจฉัย           กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ที่มีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรอยู่ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จะใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้นในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรต่อไป หรือแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ก็ได้ แต่ไม่รวมถึงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้มีหน้าที่นำส่งภาษี ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ จะจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชีอื่น ๆ จึงมีสิทธิใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาร 10 ลักในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
เลขตู้: 75/38363

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020