เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/9015
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์สำหรับสัญญาร่วมทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ทำสัญญาร่วมทุนกับมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินการโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานน้ำมันปาล์มสหกรณ์ฯ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1 เมกกะวัตต์ โดยมูลนิธิฯ ผู้ร่วมลงทุนจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนประเภทหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ จำนวน 220,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 22,000,000 บาท และเข้าถือหุ้นดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับโอนหุ้นตามสัญญาดังกล่าว และมูลนิธิฯ จะชำระเงินค่าหุ้นเมื่อมูลนิธิฯ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการฯ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแล้ว บริษัทฯ ขอหารือว่า สัญญาดังกล่าวเข้าลักษณะตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีสัญญาร่วมทุนที่บริษัทฯ ทำกับมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินการโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ ผู้ร่วมลงทุนจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนประเภทหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ และจะชำระเงินค่าหุ้นเมื่อมูลนิธิฯ ได้รับเงินสนับสนุนสหกรณ์ฯ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแล้ว สัญญาร่วมทุนดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะตราสารที่ระบุไว้ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ออกใบหุ้นให้แก่มูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ในฐานะ ผู้ทรงตราสารมีหน้าที่ต้องเสียอากรสำหรับใบหุ้นดังกล่าว เนื่องจากเข้าลักษณะแห่งตราสาร 11.(1) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เลขตู้: 73/37594

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020