เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/9627
วันที่: 11 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับปีภาษี 2555 โดยอ้างว่า ในแต่ละปีท่านและภริยาจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบการยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร ซึ่งระบบการยื่นภาษีออนไลน์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการยื่นรายการภาษีแบบยื่นรวมได้ ท่านจึงมีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีเป็นการยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกัน
แนววินิจฉัย           เนื่องจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาขึ้นใหม่ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้สามีและภริยายื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกันหรือจะเลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน หรือจะแยกเสียภาษีเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ โดยการแก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับสำหรับปีภาษี 2555 เป็นต้นไป
          ดังนั้น กรณีที่ท่านและภริยา ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ฉบับปกติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 โดยนำเงินได้ของภริยามารวมคำนวณกับสามี อาจเกิดจากความเข้าใจและสำคัญผิดในการเลือกวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีกรณีดังกล่าว จึงอนุมัติให้ท่านและภริยา เปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี จากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ
เลขตู้: 76/38804

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020