เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1130
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: ขออนุมัติขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการ BOI
ข้อหารือ           1. บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดยเรือเดินทะเล
          2. บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือ ตามบัตรส่งเสริม ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และขณะนี้อยู่ในระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
          3. บริษัทฯ ประสงค์จะจำหน่ายเรือ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาก(ประมาณ 25 ปี) ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมสูง โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามหนังสือลงวันที่ 3 กันยายน 2553
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ขายเรือซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในระหว่างที่บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว รายได้จากการขายเรือดังกล่าว จึงเป็นรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อ 2.3 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
เลขตู้: 76/38456

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020