เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1414
วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฎฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก. ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง กรมสรรพากร ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตกเบิกย้อนหลังในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2553 ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ 793/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม 2555 จำนวน 103,064.52 บาท ทำให้นาย ก. ต้องนำเงิน พ.ต.ก. ที่ได้รับมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีที่ได้รับเงินและรับภาระในการเสียภาษีจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและเพื่อความเป็นธรรม จึงขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้กรณีเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) โดยแยกเงินได้ที่พึงจะได้รับในแต่ละปีภาษีนั้นๆ ของนาย ก. สำหรับปีภาษี 2553 จำนวน 44,564.52 บาท และสำหรับปีภาษี 2554 จำนวน 54,000 บาท โดยให้นำ พ.ต.ก. สำหรับปีภาษี 2553 ถึงปีภาษี 2554 ที่ได้รับในปีภาษี 2555 ไปคำนวณเสียภาษีสำหรับปีภาษี 2553 ถึง 2554 และของดหรือลดเงินเพิ่มลงคงเสียในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
แนววินิจฉัย           กรณีนาย ก. ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตกเบิกย้อนหลังในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2553 ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ 793/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งมีผลทำให้เงินที่ได้รับนั้น ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2555 แต่เนื่องจากเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ที่นาย ก. ได้รับตกเบิกย้อนหลัง ดังกล่าว เกิดจากการต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบกับมีผู้เข้ารับการประเมินเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในงวดเดียวกัน ซึ่งมิใช่ความผิดของนาย ก. จึงอนุโลมให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษี 2553 ถึงปีภาษี 2554 ตามส่วนของเงินได้ที่ได้รับ และถือเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในกำหนดเวลาได้ จึงอนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนาย ก. สำหรับปีภาษี 2553 จำนวน 44,564.52 บาท และสำหรับปีภาษี 2554 จำนวน 54,000 บาท ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่ นาย ก. ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติจากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลทำให้ นาย ก. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38465

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020