เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
11.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้ตามคำพิพากษา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02308วันที่ : 12 มีนาคม 2542
12.
 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02309วันที่ : 12 มีนาคม 2542
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้ภายใต้โครงการเงินกู้ต่างประเทศ
         ให้แก่บริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02466วันที่ : 18 มีนาคม 2542
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนกรณีหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02504วันที่ : 19 มีนาคม 2542
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02513วันที่ : 19 มีนาคม 2542
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
         ธนาคารในราชอาณาจักร ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02515วันที่ : 19 มีนาคม 2542
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับซื้อฝากที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02537วันที่ : 19 มีนาคม 2542
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีแยกธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัยออกจากกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02557วันที่ : 22 มีนาคม 2542
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอประกันการชำระภาษีเงินได้สำหรับเงินค่าเช่าที่รับล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02581วันที่ : 22 มีนาคม 2542
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02616วันที่ : 23 มีนาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020