เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
21.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้จากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02617วันที่ : 23 มีนาคม 2542
22.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการนำเงินสะสมเข้ากองทุน กบข. ไปหักออกจาก
          เงินได้พึงประเมินในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02678วันที่ : 24 มีนาคม 2542
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่ลูกจ้างได้รับจากการปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02738วันที่ : 25 มีนาคม 2542
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าและบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02740วันที่ : 25 มีนาคม 2542
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02749วันที่ : 25 มีนาคม 2542
26.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกิจการของสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02750วันที่ : 25 มีนาคม 2542
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากค่าสอนที่สถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02984วันที่ : 31 มีนาคม 2542
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02985วันที่ : 31 มีนาคม 2542
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจัดแข่งม้าการกุศลนัดพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08101วันที่ : 4 มีนาคม 2542
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/399วันที่ : 18 มีนาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020